Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/141

此页尚未校对


   御史巡撫甘肅移大同時俺答數犯邊榮多方計戰守數敗之築邊SKchar開屯田邊備大飭終兵部侍

   郎萬厯中贈工部尚書張世忠山海衞人嘉靖五年舉武會試由世職增二秩署指揮僉

   事為大同叅將拒寇於丁家莊有斬𫉬功二十一年寇大舉入掠世忠與諸將合五營兵襲之至陸

   支村諸軍潰世忠力戰困重圍下馬裏瘡疾鬬首中二矢死贈左都督諡忠愍立祠致祭厲汝

   進灤州人嘉靖進士厯吏科給事中湖廣巡撫陸杰入為工部侍郎汝進疏劾之并論工部尚書

   甘為霖范繼祖不職不納尋與同官查秉彛等合疏言太常少卿嚴世蕃竊弄父權嗜賄張焰嚴嵩

   因激帝怒廷杖八十謫官尋奪職隆慶初起故官未至京卒楊騰遷安人幼孤母病目以舌

   䑛之而愈及殁廬墓三年芝產於側隆慶初旌表有司為建仁孝格天坊劉文煥撫寕人幼

   孤事母孝及母殁盧墓三年有泉湧出人號為孝子泉推官沈之唫詣其廬感動請解官歸養

   汝欽盧龍人官中書舍人里居崇禎三年 大兵破永平與武舉唐之俊諸生韓洞原周祚新