Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/21

此页尚未校对


  往決之還奏守關非䇿及在晉召還承宗乃自請行以原官督理諸處軍務便宜行事旣至定軍制

  建營舎練火器治軍儲汰逃將恤難民遼人大悦又繕治寕遠城守之前後修復城堡數十練兵十

  一萬立車營水營造戰具數百萬開屯五千頃遣將戍錦州松山大小淩河拓地復二百里魏忠賢

  黨讒之乞歸崇禎二年詔以故官駐通州撫定祖大壽潰兵出師取灤州加大傅不受尋以常山之

  敗奪官家居七年 大兵攻高陽承宗率家人拒守城破望闕叩頭投繯而死子舉人鉁尚寶丞鑰

  官生鈰生員鋡鎬從子鍊及孫之沆之滂之澋之浩之瀗從孫之澈之美之泳之澤之渙之瀚皆戰

  死福王時贈太師諡文忠 本朝乾隆四十一年  賜諡忠定鹿善繼久徴孫父正急

  人患難傾其家不惜遠近稱鹿太公善繼鍴方謹慤少讀王守仁書慨然有必為聖賢之志不肯與

  俗浮沈舉萬厯四十一年進士授户部主事時遼左餉中絶廷臣數請發帑不報會廣東進金花銀

  善繼請於尚書借給之帝怒降級調外光宗立復官尋改職方大學士孫承宗理兵部事推心任之