Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/75

此页尚未校对


  本力作不爲姦偽然不習水利旱潦悉聽之天

  地鮮物產工藝甚寡

 ︹城池︺永平府城周九里有奇門四小水門一濠廣五丈明洪武四年因舊土城甃甎 本

  朝康熙年閒修雍正五年乾隆十九年重修 盧龍縣附郭遷安縣城周五里門三濠

  廣三丈明景泰二年因舊上城甃甎成化四年拓建 本朝順治康熙年閒屢修撫寕縣

  城周三里有奇門四濠廣五丈明成化三年建萬厯十四年於城外周築攔馬牆 本朝乾隆十

  九年昌黎縣城周四里門四濠廣四丈明隆慶元年因舊址建築 本朝順治康熙

  年閒屢修灤州城周四里有奇門四濠廣三丈遼時遺址明景泰閒重建 本朝乾隆二十

  一年樂亭縣城周三里門四濠廣三丈五尺外有隄明成化閒修 本朝康熙二十

  四年臨榆縣城周八里有奇門四水門三濠廣二丈舊爲山海關城明洪武中建