Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/112

此页尚未校对


 經史工詩文所著有叢碧山房集王蘭生交河人性純孝嗜程朱之學康熙五十一年

 薦為 内廷校書  賜舉人及進士改庶吉士授編修累遷刑部侍郎薦舉無私刑獄能察卒

 入祀鄉賢祠哈元生河閒人由行伍洊擢守備雍正二年隨𠞰貴州狆家苗烏𫎇土知府

 祿萬鍾擾東川其黨隴慶侯助逆元生與四川兵協𠞰賊據險拒元生冒矢石奮攻克之六年𠞰米

 貼苗陸氏破險設伏搗其巢又會𠞰助陸氏之雷波土司楊明義累遷副將八年烏𫎇復叛元生擊

 破賊數萬躪賊營八十餘直抵烏𫎇捷  聞賞銀萬兩旋擢雲貴提督緣事革職尋  賞

 副將銜卒贈總兵子尚德隨元生至雲南授千總烏蒙齎疏奏捷升遊擊尚德屢著勞績苗人聞風

 畏懼洊擢古州鎮總兵緣事革職復  賞副將銜邊連寶任邱人貢生乾隆元年

 舉博學鴻詞十四年復薦經學辭不赴所著有隨園集哈攀龍河閒人乾隆武進士授頭

 等侍衞洊升漳州鎮總兵十三年統兵由美卧溝攻取撒卧山大松林噶達等寨分兵進𠞰馬溝右