Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/19

此页尚未校对


   都軍城隋大業𥘉置河閒縣為河閒郡治省武垣入焉唐為瀛州治宋為河閒府治金因之元為河

   閒路治明為河閒府治 本朝因之獻縣在府南六十里東西距百四十里南北距七十五里

   東至天津府青縣界一百里西至深州饒陽縣界四十里南至交河縣界四十里北至河閒縣界三

   十五里東南至交河縣治五十里西南至深州武强縣界二十五里東北至青縣治一百六十里西

   北至肅寕縣治八十里本漢藥成縣為河閒國治後漢因之晉曰楽城仍為國治後魏太和十一年

   徙郡治武垣以縣屬之隋開皇十八年改曰廣城仁夀元年又改曰樂夀仍屬河間郡大業未竇建

   德都此唐武德四年建德平還屬瀛州大厯中改屬深州元和十年復隷瀛州後又改屬深州五代

   因之宋至道三年還屬瀛州金天會七年升為夀天德三年改曰獻州屬河北東路元至元二年

   廢州仍為樂壽縣未幾復為州屬河閒路明初省縣入州洪武八年又降州為獻縣屬河閒府 本

   朝因阜城縣在府南百四十里東西距三十六里南北距三十里東至東光縣界三十