Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/27

此页尚未校对


  康熙七年乾隆三年重修阜城縣城舊土城周五里門四環城為濠濠外有隄明成

  化二年拓東城二里增設二門 本朝康熙九年修乾隆十年重修四十四年甃甎肅寕縣

  城舊土城周六里明天啟五年改建甎城周六里有奇門二濠廣四丈外又為土牆周八里 本

  朝康𤋮五十六年修乾隆十六年重修任邱縣城周五里有奇門四洪武七年築萬

  厯三十八年甃甎濠廣五丈引王帶河水外有䕶城隄 本朝乾隆十六年交河縣城

  周六里門四明宏治中築隆慶中甃甎 本朝康熙十年乾隆十六年重修寕津縣城

  周三里門四濠廣一丈五尺明景泰三年築隆慶二年甃甎 本朝乾隆十七年修三十三年重修

  景州城舊土城周四里門四濠廣二丈元天厯閒築 本朝康熙十一年乾隆九年撤舊

  增築二十三年改建甎陴吴橋縣城周四里有奇門四明正統二年因舊址築崇禎十一

  年改建甎城東光縣城舊土城周三里有奇明崇禎十一年改建甎城周六里門四濠