Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/29

此页尚未校对


  建 本朝康熙十年修入學額數十五名寕津縣學在縣治西南明洪武初建 本朝康

  熙年閒修入學額數十八名景州學在州治東南明洪武初建 本朝康𤋮九年修三十

  七年乾隆六年重修入學額數二十三名吳橋縣學在縣治東元元貞二年建 本朝順

  治八年修入學額數十五名東光縣學在縣治西北明洪武初建 本朝順治八年

  康熙十年重修入學額數十五名故城縣學在縣治東南明隆慶元年建 本朝康熙

  六年修入學額數十五名瀛洲書院舊在府城東南明河閒知縣王遇賓建 本朝乾隆

  十七年河閒府知府杜甲改建於府學西南隅毛公書院在河閒縣城北三十里元河閒

  路總管王思誠建 本朝乾隆二十三年知縣吳山鳳重建萬春書院在獻縣城内

  本朝乾隆二十五年知縣萬廷蘭建日華書院在獻縣 本朝乾隆四十六年知縣黄碧

  東州書院在肅寕縣城内 本朝乾隆二十四年知縣范森建桂巖書院