Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/43

此页尚未校对


   十五年刺史盧暉自束城平舒引滹沱東入淇通漕漑田五百餘頃寰宇記長豐渠自長豐縣東南

   東城縣界流逕長豐城西北與古漕河合通利渠在任邱縣南唐會要武德中鑿通利渠開

   元四年縣今魚思賢復開濬以洩陂淀自縣南五里至縣西北注滱水得地二百餘頃土人名為魚

   惠民渠在景州景地平衍德州故城上游⿰氵厯 -- 𤁋入境田廬屢被淹沒明宣德中知州劉

   深自城北隄外開渠導入千頃窪直達交青由運河入海久不復治嘉靖間知州馬進階更自城南

   隄外轉西而北鑿渠引注民懐其惠號其渠曰惠民萬厯閒衛河水決知州許東周復自城東隄外

   闢土開溝繞隄北注合於大渠 本朝順治十年河決老君堂羅家口水勢浩瀚䕶城隄隤城復於

   隍知州王瑞督民濬渠積水頓消康熙四十二年雨潦為灾知州周龯疏渠拯溺乾隆二年曡被水

   患知州程士藪乃於上游衆水來歸之處南曰大洋村西曰江江村各穿一渠以殺水勢其起自大

   洋村者沿故道穿鑿直抵城南故渠以收南來之⿰氵厯 -- 𤁋水其起自江江村者繞西北屈徑而達於向化