Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/57

此页尚未校对


   縣西南八十里有重平鄉故縣也舊志今吳橋縣南三十里有重合城即重平之訛也後魏孝昌中

   復置重平縣屬安德郡在今山東德平界又有將陵廢縣在縣東南三十里趙寨鎮北一里詳見山

   東陵安陵故城在吳橋縣西北漢置安縣為侯國文帝四年封齊悼惠王子志為安

   都侯即此後漢省晉改置東安陵縣後魏去東字水經注本脩縣之安陵鄉地理風俗記曰脩縣東

   四十里有安陵故縣是也隋大業初併入東光唐武德四年復以宣府鎮置安陵縣屬觀州貞觀十

   七年改屬德州永徽二年移治柏社橋寰宇記安陵縣在德州西北一百里本漢安縣舊地理書並

   失理所今縣東七里晉所置東安陵縣即漢安縣舊理也今微有遺址高齊天保七年省隋開皇六

   年又分東光縣於今縣東二十二里新郭城再置安陵縣大業二年廢唐武德四年復立永徽二年

   移於柏社橋即今理也宋史地理志景祐二年安陵縣入將陵九域志將陵縣有安陵鎮舊志在

   今吳橋縣西北二十五里衛河東窰場店南里許漢晉故縣也其唐所移之柏社橋治在今景州東