Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/67

此页尚未校对


  史地理志任邱有馬邨王家二寨政和二年改馬邨寨曰定安王家寨曰定平馬家寨

  城縣西北五十里豐樂堡在肅寕縣東十五里又子由堡在縣南十二里王邨堡在縣西

  十八里太史堡在縣北十八里瀛海驛在河閒縣治西北天順七年樂成驛

  在獻縣治西南洪武三年阜城驛在阜城縣城内明永樂十三年鄚城驛

  在任邱縣儒學左明洪武九年置又有新中驛在縣南新中鎭亦明初置今裁富莊驛

  河縣西二十五里明建文四年置舊有驛丞今裁東光驛在景州治西南連窩水

  驛在吳橋縣連窩鎭舊有驛丞今裁

 ︹津梁︺青陵橋在府城東門外俗名百姓橋㵎河自西南注沙河自東南注胥經其下明隆慶

  中圮萬厯十八年復修連亙六里大慈橋在獻縣東五十里槐家鎭為東西孔道

  家橋在獻縣南十三里跨滹沱舊河長三十丈闊三丈行旅通途也一名五節橋以明正德閒