Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/115

此页尚未校对


  俱屬冀州後漢建武十三年省真定入常山國晉

  仍為常山郡移治真定屬冀州後魏因之後周宣政元

  年於郡置恒州隋開皇初廢郡存州大業初復改

  州為恒山郡唐武徳初復為恒州天寶元年復曰

  常山郡乾元元年仍曰恒州屬河北道寶應元年

  置成徳軍節度使興元元年升都督府元和十五

  年改曰鎮州避穆宗名改天祐二年避朱全忠父諱改成徳軍為武順軍王鎔附於晉

  復為成徳軍五代後唐初建北都尋罷改州為真定府

  晉天福七年復曰恒州又改軍曰順國開運三年遼號為中京漢仍

  曰鎮州尋復為真定府周又為鎮州宋復曰真定