Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/127

此页尚未校对


  大定二年築明嘉靖中濬濠並築䕶城隄本朝康熙九年阜平縣城周二里有奇明

  成化五年因舊址築周三里有奇本朝乾隆十一年重建十八年修 行 唐縣城

  里有奇門三濠廣二丈外有隄明景泰間修 本朝康熙十一年重修贊皇縣城

  里門三引槐水為濠明景泰元年因舊土址修嘉靖二十一年展築 本朝乾隆十二年重修

  州城舊土城元築周四里許門二濠廣丈餘明正德六年増築䕶城隄周四里有奇 本朝順

  治康熙年間屢修無極縣城周五里有奇門三濠廣二丈洪武二年建 本朝康熙

  七年修乾隆十一年三十三年重修稾城縣城舊城周三里門二明正德十五年増築新

  城廣袤四里改設四門並鑿渠於新舊城外廣三丈 本朝順治十年乾隆十三年重修

  樂縣城周三里有奇門二明景泰初建 本康熙十年乾隆三十五年重修

 ︹學校︺正定府學在府治東宋熙寕中建 本朝乾隆十一年修入學額數二十名