Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/128

此页尚未校对


  定縣學在縣治西明洪武七年建入學額數十八名井陘縣學在縣治西南金

  明昌二年建 本朝康熙雍正年間屢修入學額數十五名𫉬鹿縣學在縣治東南元

  至元中建 本朝雍正十三年修入學額數十八名元氏縣學在縣治東南宋元祐中建

   本朝順治康熙雍正年間屢修入學額數十五名靈夀縣學在縣治南元至元中建

  本朝順治十五年修康𤋮八年二十四年重修入學額數十五名欒城縣學在縣治東

  南明洪武二十八年因舊址築 本朝康熙年間屢修入學額數十五名平山縣學

  治西南明洪武三年建 本朝順治十五年修入學額數十五名阜平縣學在縣治東

   本朝康熙五十八年建入學額數十五名行唐縣學在縣治東北明洪武七年

  本朝康熙年間修雍正五年重修入學額數十八名贊皇縣學在縣治東舊在縣治東南

  宋嘉祐中遷此 本朝屢修入學額數十五名晉州學在州治西元中統間建 本朝康𤋮