Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/32

此页尚未校对


   入海元和志無棣河在饒安縣南二十里唐書地理志清池縣西南五十七里有無棣河開元十六

   年開又無棣縣有無棣溝通海隋末廢永徽元年刺史薛大鼎開寰宇記無棣河一名赤河在饒安

   縣東南四十里又東逕無棣縣南又東與鬲津枯溝合而入海舊志有古河自南皮流經鹽山縣南

   四十里又東經慶雲縣北十二里又東至崔家口與鬲津河㑹經海豐縣入海疑即無棣河或以為

   即古黃河石碑河在滄州(⿰尃瓦)河之南自蔡家窪東北流經舊滄州與(⿰尃瓦)河㑹長一百五十餘

   里此河無源為境内⿰氵厯水所歸 本朝乾隆十二年開濬寛深於是各窪之水得所容洩無泛溢之

   患又大蓮淀在石(⿰尃瓦)河東南寛二十餘里雖旱不涸魚蒲之利居民賴焉明溝河在滄州西

   唐書地理志清池縣西四十五里有明溝河隄二皆永徽三年獻河在慶雲縣南本名陷

   河齊乘東無棣縣北有陷河濶數里西通德棣東至海舊志在慶雲縣南三十里即寕津縣土河之

   下流自樂陵縣流入分南北二派南派入霑化北派由慶雲至海豐馬谷山前土河口入海 按此