Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/39

此页尚未校对


   河通潮來渠滿則閉之以供灌溉白塘葛沽之間斥鹵盡變膏腴李彪淀唐書地理志清

   池縣西五十里有李彪淀東隄永徽三年築舊志在滄州西南十里塌河淀在天津縣東北

   田十里起寕河縣迄天津攩道沽周百里為北運河筐兒港減水容畜之地 按天津諸水在運河

   北者以塌河淀為歸宿其下游由賈家沽陳家溝二河入海河歸海𡻕久淤塞 本朝雍正六年

   隆九年屢加疏濬其西又有賈家口河亦以洩塌河淀之水與陳家溝匯流入海河乾隆十一年

   經挑濬寛深使淀水暢流無盈溢之患盤古溝在青縣南為黒龍港東支及滹沱故道所

   經又受上游無源⿰氵厯 -- 𤁋水運河每不能容 本朝乾隆三十年於此濬河築隄使東支暢逹於中支而

   滹沱故道之水亦得資分洩之利九域志謂乾寕縣有盤古溝水深三丈大旱不涸者即此

   兒灣在天津縣東明永樂六年陳瑄總督海運創百萬倉於直沽尹兒灣築城置衞今去城八

   里有運糧河舊自海口達尹兒灣之運路也黑龍灣在鹽山縣南十八里河間府舊志有