Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/43

此页尚未校对


   置景州大業二年廢屬河閒郡唐武徳四年又置景州五年置總管府貞觀元年州廢屬滄州舊治

   永濟河西開元十四年大雨漂没十六年移治河東一里宋乾徳二年廢入清池後復置熙寕四年

   又省為鎮入清池明永樂初移州治於此浮水故城在倉州東隋開皇十六年分高城縣

   置大業初仍省入唐武德五年又置屬東鹽州貞𮗚元年省十二年移饒安縣治此屬滄州宋熙寕

   四年省為鎮入清池金史地理志清池縣有新饒安鎮即此府志浮水故城在州東五十里 按此

   城自貞觀中為饒安縣治元和志寰宇記皆以饒安為在州南九十里然考浮水東北流未嘗南岀

   當從府志在州東為是其在州南者則故千童城也滄州故城在今滄州東南漢置浮陽

   縣在浮水之陽故名後漢建武十五年封劉植兄歆為侯國屬勃海郡後魏太和十一年改置浮陽

   郡屬流州景明初罷并章武𤋮平二年復置郡屬滄州後移郡治饒安以浮陽屬之隋開皇十八年

   改名清池因仵清池為名唐武德元年移滄州來治其年州移饒安四年以縣屬景州五年屬東鹽