Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/45

此页尚未校对


  志寰宇記皆云唐武德初移治故千童城疑是靈帝時改置本非一城或唐以前嘗移治也

  縣故城丘滄州東南漢元朔曰年封齊孝王子越為侯國初屬勃海郡後漢省水經注屯氏

  别河逕重合縣又東北逕定縣故城南地理風俗記曰饒安縣東南三十里有定鄉城故縣也

  符故城在滄州東北漢置章武縣之帝後七年封竇后弟廣國為侯國屬勃海郡魏志嘉平

  兀年杜恕徙章武郡蓋魏初置郡也晉移郡治東平舒以縣屬之後魏大和十一年改屬浮陽郡高

  齊省隋開皇十六年改置魯城縣屬河閒郡唐武德四年屬景州貞觀元年改屬滄州元和志縣南

  至州一百里寰宇記隋置魯城縣取長蘆縣北平虜城為名仍改虜為魯唐乾符元年縣東北有野

  稻水穀連接二千餘頃燕魏饑民悉來掃拾俗稱聖末二年勅改為乾符縣周顯德二年并入清池

  九域志清池縣有乾符寨金史地理志清池縣有乾符鎮舊志故城在州東北八十里名勝志魯城

  在州東北七十里又三十里為乾符城 按寰宇記以乾符為後魏所置之西章武而以漢章武為