Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/85

此页尚未校对


  進士任甘肅守備嘉慶四年於鞏昌府什川鎮擊賊陣亡事  聞議卹如例

 ︹列女︺︹漢︺雋不疑母不疑爲京兆尹每行縣錄囚徒還其母輒問不疑有所平反活幾何

  人苟不疑多所平反母喜笑爲飲食語言異於他時或無所岀母怒爲之不食故不疑爲吏嚴而不

  鮑宣妻桓氏勃海桓氏女字少君宣常就少君父學父奇其清苦以女妻之裝送

  甚盛宣不說妻乃悉歸侍御服飾更著短布裳與宣共輓鹿車歸鄉里拜姑禮畢提甕出汲修行婦

  道鄉邦稱之︹唐︺趙氏女滄州鹽院吏趙璘之女咸通六年璘犯罪應死將刑女請隨父

  死自訴七𡻕喪母父長育之辭㫖甚哀鹽使崔據義之遂具以聞詔嘉之且減璘死︹宋︺賈玭

  妻王氏黃中母也黃中參知政事太宗召見其母命坐謂曰教子如是真孟母矣作詩賜之

  頒賜甚厚黃中改知澶州陛辭上謂侍臣曰朕甞念黃中母有賢徳七十餘年未覺老每與之語甚

  明敏後黄中卒旣葬母入謝上賜白金三百兩謂之曰勿以諸孫爲念朕當不忘也︹元︺劉平