Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/106

此页尚未校对


  統三年升為順德府至元二年置順德路總管府

  屬中書省明洪武初仍為順德府直隸京師

 本朝因之領縣九

  邢臺縣附郭東西距一百八十二里南北距四十二里東至南和縣界二十二里西至山西

  遼州和順縣界一百六十里南至沙河縣界十七里北至内邱縣界二十五里東南至南和縣治四

  十里西南至遼州界一百八十里東北至任縣治四十里西北至山西平定州界一百六十里商時

  邢都周初為邢國泰置信都縣漢因西楚名襄國屬趙國後漢因之建安十七年割屬魏郡晉屬廣

  平郡後省入任縣後魏太和二十年復置屬北廣平郡建義初分屬易陽郡周武帝置襄國郡隋開

  皇初郡廢九年改曰龍岡十六年為邢州治尋為襄國郡治唐𥘉仍為邢州治五代因之宋宣和二

  年改曰邢臺為信徳府治金仍為邢州治元為順徳路治明為順德府治 本朝因之沙河