Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/109

此页尚未校对


   里西北至隆平縣界六十里漢置南龻縣屬鉅鹿郡後漢因之晉初省後復置後魏太平真君六年

   併入柏人太和二十一年又置曰南欒屬南趙郡北齊廢隋開皇六年復置南欒縣大業初改曰鉅

   鹿屬襄國郡唐武德元年於縣置起州四年州廢屬趙州貞觀元年還屬邢州五代因之宋屬信德

   府金屬邢州元屬順德路明屬順德府 本朝因之廣宗縣在府東一百二十里東西距三

   十五里南北距一百里東至廣平府威縣界二十里西至鉅鹿縣界一十五里南至山東臨清州邱

   縣界五十里北至冀州南宫縣界五十里東南至威縣界二十五里西南至平鄉縣治四十里東北

   至南宫縣治七十里西北至鉅鹿縣治三十五里漢鉅鹿堂陽二縣地前漢分堂陽置經縣尋省後

   漢初復置屬安平國晉因之後魏太平真君二年併入南宫永安二年復置西經縣屬鉅鹿郡北齊

   省隋以後為平鄉縣地元憲宗五年始分平郷置廣宗縣至元二年省入平鄉後復置屬順德路明

   洪武十年省入平鄉鉅鹿二縣十三年復置屬順德府 本朝因之唐山縣在府東北八十