Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/40

此页尚未校对


   年授正定路⿰糹⿱丿㤙 -- 總管正定連屬三十餘城政務咸倚專決楫謹身率先明教化信賞罰仕賢良汰貪墨

   恤煢獨民咸德之董文炳俊長子以父任為稾城令同列輕文炳年少吏亦不之憚文炳

   明於聽斷以恩濟威未幾同列束手吏不敢仰視朝廷初料民令敢隱實者誅籍其家文炳使民聚

   口而居少為户數衆以為不可文炳曰為民獲罪吾所甘心由是賦歛大減民皆富完劉肅

   洺水人中統元年擢正定宣撫使時中統新鈔行罷鈔銀不用正定以銀鈔交通於外者凡八千餘

   貫公私囂然莫知所措肅建三策一仍用舊鈔二新舊兼用三官以新鈔如數易舊鈔中書從其第

   三䇿遂降鈔五十萬貫布庫穆康里部大人至元十四年燕南河北道提刑按察副使

   帝遣通事托克托護送西僧往作佛事還過正定箠驛吏幾死訴之按察使不敢問布庫穆受其狀

   以僧下獄托克托辭氣倔强令其去冠庭下責以不職 布庫穆舊作不忽木托克托舊作脫虎脫

   今並改正王磐永年人為正定等路宣慰使邢水縣達魯噶齊莽古特貪暴不法有趙清者發