Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/132

此页尚未校对


 太保兵部尚書王世揚廣平人萬厯初進士為御史巡視陜西茶馬開成七監大災奏發茶

 課賬濟蠲餉邊銀二年免課馬七千餘匹巡按浙江減御衣織造三之一擢撫宣府復許順義王濟

 里克貢市款約益堅⿰糹⿱丿㤙 -- 總督宣大山西敵服其威信邊境無事仕至戎政尚書加太子太保 濟里克

 舊作撦力克今改正路振飛曲周人天啟進士除涇陽知縣流賊入境擊却之徴授御史疏

 劾首輔周延儒卑汚姦險尚書閔洪學結權勢樹私人侍郎劉宇烈𠞰叛無功廷推謝升為僉都御

 史振飛力詆其醜狀遂不果用厯按福建蘇松温體仁修郄謫官累遷右僉都御史巡撫淮揚圑練

 鄉兵得勁卒二十餘萬李自成已陷京師遣其黨吕弻周來代勒兵擒之軍聲大振㑹馬士英欲用

 其所親田仰乃罷振飛唐王時召為大學士卒鍾希顏字心卓清河人天啟進士由户部郎

 中升冀北道歸里崇禎十一年遇亂城陷不屈死同時有靈璧知縣王茂遠貢生解嗣昇皆殉難

 本朝乾隆四十一年  賜希顔諡節愍餘並  予入忠義祠申為憲永年人由