Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/57

此页尚未校对


  年避諱改曰宗城屬清河郡唐武徳四年于縣置宗州九年州廢屬貝州天祐三年復曰廣宗屬魏

  州五代後唐復曰宗城宋屬大名府金改屬洺州又増置洺水縣元初省宗城入洺水憲宗二年

  井陘移威州來治至正中省洺水入威州明洪武初降為威縣屬廣平府 本朝固之清河

  縣在府東北一百八十里東西距五十里南北距三十里東至山東東昌府夏津縣界三十里西

  至順德府廣宗縣界二十里南至山東臨清州界二十五里北至冀州南宫縣界五里東南至山東

  臨清州治五十里西南至威縣治七十里東北至東昌府武城縣治五十里西北至南宫縣治九十

  里漢高帝置清河郡治清陽縣領信成等縣後漢建初七年為清河國建和二年移國治甘陵省清

  河信成皆入之晉及後魏為清河縣地北齊始移清河郡及清河縣於故信成縣改縣曰武城後周

  宣政元年於郡置貝州隋開皇初郡廢仍改州治武城縣曰清河大業初復為清河郡唐武德四年

  復曰貝州開元二十三年兼移清陽縣於州治天寶元年改清河郡乾元元年復曰貝州屬河北道