Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/58

此页尚未校对


   五代晉天福三年於州置永清軍節度周顯德初軍廢宋初復置永清軍慶厯八年軍罷改曰恩州

   屬河北東路熙寕四年省清陽縣入清河金移恩州治厯亭以清河為屬縣元太宗七年割屬大名

   路明洪武六年屬廣平府 本朝因之磁州在府西南一百二十里東西距一百五十五里

   南北距八十里東至成安縣界五十五里西至河南彰德府涉縣界一百里南至彰德府安陽縣界

   三十里北至邯鄲縣界五十里東南至彰德府臨漳縣界四十里西南至彰德府林縣治一百八十

   里東北至邯鄲縣治七十里西北至彰德府武安縣治九十里漢魏郡武安縣地後周分置滏陽縣

   開皇十年於縣置磁州大業初州廢屬魏郡唐武德元年復置磁州貞觀元年州廢屬相州永泰

   元年復置磁州屬河北道天祐三年改曰惠州五代唐復曰磁州宋曰磁州滏陽郡屬河北西路金

   因之元太祖十年滏陽軍節度屬真定路太宗八年屬邢洺路憲宗二年屬洺磁路至元十五年

   屬廣平路明洪武初省注陽縣入州屬河南彰德府 本朝雍正四年改屬廣平府