Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/7

此页尚未校对


  所建又有惠民閘邵家閘賈宋新閘俱明劉應節所開永賴閘明萬厯中知府王守城建並引百泉

  水漑偏閘在鉅鹿縣西 本朝乾隆十年知縣張文莊建引滏陽河水灌漑民田咸賴其

  永濟閘在任縣東北三十里明萬厯中知縣徐璘建又建子閘數座曰天口閘田家莊

  閘呉家口閘鄧家口閘王家灣閘賈家閘邊家莊閘引滏陽河水溉田大賢壩在邢臺縣

  東接南和縣界 本朝雍正五年知縣李相因大賢閘故址接築壩三十丈又東為東汪壩乾隆四

  年知縣劉蒸雯因東汪閘之舊加築為壩長八十餘丈

 ︹陵墓︺︹周︺邢侯夫人墓在府城北寰宇記邢臺縣有邢侯夫人冢史記云齊武平初有

  掘古冡得銅鼎腹有銘作蝌蚪書云邢侯夫人姜氏墓内邱縣志在今縣東十五里衞靈公

  墓在平鄉縣南莊子衞靈公葬沙邱舊志在平鄉縣南五里柴口村又見長垣觀城二縣︹漢︺

  馮唐墓在内邱縣西馮唐村大覺寺之左有古塔時苗冢在平鄉縣東北寰宇記在