Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/81

此页尚未校对


   故城在今縣西南十里俗呼為趙王城秦漢時趙俱理此雉堞猶存中有一臺疑即殿廷之所輿程

   記趙王城西南二十里至臺城岡漢以前邯鄲城大數十里今縣城及故城皆邯鄲也堙廢後所存

   者止此耳武始故城在邯鄲縣西南戰國時韓地史記秦昭襄王十三年向夀伐韓取武

   始即此漢置武始縣屬魏郡元朔三年封趙敬肅王子昌為侯邑後漢建武五年更封張純為武始

   侯而郡國志無此縣葢㝷省也括地志故城在邯鄲縣西南五十里斥邱故城在成安縣

   東南本春秋時晉乾侯邑左傳昭公二十八年公如晉次於乾侯杜預注乾侯在斥邱縣漢高帝六

   年封功臣唐厲為斥邱侯後為縣應劭曰有斥邱在西南闞駟云地多斥鹵故曰斥邱高齊改置成

   安縣而故城廢元和志成安縣西南至相州一百五十里斥邱故城在縣東南三十五里廣宗

   故城在威縣東漢平帝元始二年立代孝王元孫之子如意為廣宗王王莽時廢地理志不載

   葢未置縣也後漢和帝永元五年封弟萬𡻕為廣宗王國於此㝷罷為縣屬鉅鹿郡晉改屬安平郡