Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/107

此页尚未校对


  書丞㑹禁中火詔劾火所從起越與殿中丞滕宗諒上疏諫仁宗為罷詔獄又請章獻太后還政太

  后崩擢嘗言還政者越巳卒贈右司諌官其一子陳伯玉臨河人舉進士丁父喪哀毁墳

  木連理累遷殿中侍御史天聖五年祀南郊中外以為丁謂復還伯玉上疏曰丁謂因縁險佞私結

  要權冀移善地請勿原赦帝然之官至尚書工部郎中潘夙美從孫天聖中上書論時政授

  仁壽主簿累遷湖南轉運使破邵州蠻圍峒九十後知河中府章惇察訪荆湖討南北江蠻猺陳夙

  憂邊狀以知潭州再知荆南鄂州閻守恭榆次人徙家大名府明道中為并代路兵馬鈐

  轄守恭性沈勇御軍嚴雖家居如對賓客所得俸祿悉散與人鄧中和長垣人仁宗時舉三

  禮喪親廬墓終其喪定省往來如事生者二十年負土累墳高三丈郭申錫魏人舉進士仁

  宗時為侍御史知雜事屢詆權倖無所避种諤取綏州申錫曰邊患將自此始及諒祚反請捐前故

  聽其子襲爵且言但得重將守邊不要功生事則善矣著邊鄙守禦策以給事中致仕王獵