Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/41

此页尚未校对


  舊時衞河所經也明初置水驛於此後廢寒泉在開州南詩衞風爰有寒泉在浚之下水經注

  浚城側有寒泉岡世謂之高平渠非也通典寒泉在濮陽縣東南御井在開州治南泉極甘

  冽宋真宗駐蹕時所鑿

 ︹古蹟︺魏州故城在今府東東魏始置貴鄉縣唐時貴鄉元城二縣皆治此舊唐書地理志

  魏州漢元城縣地後魏天平二年分館陶西界於今州東北三十里古趙城置貴郷縣後周建徳七

  年以趙城卑溼西南移三十里就孔思集寺為縣𪠘大象二年於縣置魏州武德八年移縣入羅城

  開元二十八年刺史盧暉移於羅城西百歩大厯四年又移於河南岸元和志魏州城前燕慕容暐

  所築周宣帝於此置州理開元十三年又移元城縣於州東北三百步貴鄉管西界元城管東界今

  為魏博節度理所寰宇記後唐同光元年升州為東京興唐府三年改為鄴都晉天福初改為廣晉

  府又改貴鄉曰廣晉漢乾祐元年改為大名府大名縣宋史地理志慶厯二年建大名府為北京宫