Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/72

此页尚未校对


  白馬寺在府城内西南隅宋建寕中有佛放光如白馬駕車狀因敕建寺名曰白馬作浮屠

  五層極土木之盛後燬明萬厯間重葺今名白佛寺普照寺在府治西宋元時在舊府城内

  明永樂初徙建於此 按清豐縣亦有普照寺寺中有明王越碑記文殊寺在大名縣西胡

  管莊相傳金元以前建規模宏擴爲境内名刹大安寺在元城縣東舊府城内宋時建東壁

  畫真宗幸大名府時儀衞鹵簿及扈從各官首列寇萊公舊賢寺在東明縣東南六十里其

  地有龎居士莊相傳漢龎居士世居於此練行成道唐開元中建寺莊前名曰舊賢太平興

  國寺在開州治東宋時敕建 本朝康熙十年重葺延昌寺在開州東南小濮州創于

  後唐舊名法空寺元世祖在藩邸曾駐蹕於此生皇子後即位賜金改名延昌至元三十八年重修

  有劉元碑記龍泉寺在開州清河店北岡之上去州十里面河背山樹木幽翳後有土山

  高三洪福寺在開州新店去城數里創於後周修於宋明隆慶萬厯時屢修寺中有塔