Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/17

此页尚未校对


  郡唐初屬媯州唐光啟中始置武州屬河東道石

  晉天福初入遼改曰歸化州兼置雄武軍屬西京

  道遼史地理志歸化州本唐武州僖宗改毅州後唐太祖復武州明宗又為毅州潞王仍為武州

  晉高祖割獻於遼改今名宣和五年歸宋尋复入金大定七

  年改曰宣化州八年又改曰宣德州屬西京路元

  初升為宣寕府太宗七年改山東路總管府中統

  四年改宣德府屬上都路後至元三年改順寕府

  明洪武四年府廢二十六年置宣府左右前三衛

  隸北平都指揮使司永樂七年直隸京師又置總

  兵鎮此稱宣府鎮宣德五年置萬全都指揮使司