Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/22

此页尚未校对


  國戰國屬趙置代郡秦亦為代郡漢初為代國尋為代郡治桑乾縣兼領代縣後漢徙郡治高柳以

  二縣屬之晉復移郡治代縣永嘉後廢後魏復置代郡孝昌中廢東魏天平中屬靈邱郡隋為靈邱

  縣地唐開元十二年始分置安邊縣屬蔚州天寶初自靈邱移州來治改曰安邊郡至德二載并改

  安邊縣曰興唐乾元初復曰蔚州屬河界道五代晉初改縣曰靈仙天福元年割屬遼仍為蔚州置

  忠順軍屬西京道宋宣和五年屬雲中路六年仍入金屬西京路元至元二年州廢縣屬宏州尋復

  置州改屬宣德府明洪武四年以州治靈仙縣省入屬山西大同府七年增置蔚州衛屬山西行都

  宣德五年衛屬萬全都指揮使司 本朝康熙三十二年改衛置蔚縣屬宣化府乾隆二十二年

  栽蔚縣地併入州西寕縣在府西南二百里東西距一百里南北距六十五里東至宣化

  縣界八十五里西至山西大同府天鎮縣界十五里南至大同府廣靈縣界四十里北至天鎮縣界

  二十五里東南至蔚州治九十里西南至廣靈縣界五十里東北至懐安縣治九十里西北至天鎮