Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/26

此页尚未校对


  之固明統飛狐紫荆控其南長城獨石枕其北

  羣山環抱於東北洋河縈繞於西南居道里之

  中為要會之地舊鎮

 ︹風俗︺人性鷙悍不憚戰陣喜立功業勤儉務農無浮

  末之習明統地方千里山高水激風勁氣寒人性

  勇健敦信義故多貞烈之節舊鎮

 ︹城池︺宣化府城周二十四里有奇門四明洪武二十七年因舊址展築正統五年甃甎

  本朝康熙十五年乾隆七年二十一年重修 宣化縣附郭赤城縣城周三里有奇門

  二本赤城堡明宣德五年築 本朝乾隆六年萬全縣城周六里三十步門三濠廣

  二丈本德勝堡明洪武二十六年築永樂二年改建龍門縣城周四里五十三歩門二明