Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/27

此页尚未校对


  宣德六年築懷來縣城周七里有奇門三遶城為濠東北倚山明永樂二十年築正統

  景泰間甃甎 本朝乾隆五年修三十七年重修蔚州城周七里有奇門三明洪武七年

  西寕縣城周四里十三步門四明天順四年築 本朝康熙十一年懷安

  縣城周九里三十步門四西南北三面有濠廣丈八尺明洪武二十五年建 本朝乾隆三十

  一年延慶州城周四里有奇門三濠廣三丈明景泰三年因舊址建萬厯七年展築

   本朝乾隆十二年修保安州城周四里有奇門四濠廣二丈二尺明永樂十三年

   本朝乾隆四十六年修

 ︹學校︺宣化府學在府治東明宣德七年建入學額數十二名宣化縣學

  城内明景泰五年入學額數十五名赤城縣學在縣治東明景泰五年建入學額數

  萬全縣學在縣治東明正德五年建入學額數十八名龍門縣學