Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/65

此页尚未校对


   以文徳縣及中京北安州為女祁縣地皆非是沮陽故城在懷來縣南秦置縣為上谷郡

   治後魏省水經注清夷水西逕沮陽縣故城北秦上谷郡治此闞駰曰𣵠鹿東北至上谷城六十里

   魏土地記城北有清夷水西流也括地志上谷故城在懐戎縣東北百二十里漢沮陽縣也

   縣故城在蔚州東本古代國史記趙襄子元年代王遂平代即此後武靈王置代郡秦始

   皇十九年王翦滅趙趙公子嘉率宗族奔代自立為代王二十五年王賁自燕還攻代虜代王嘉仍

   為代郡漢元年項羽徙封趙歇為代王都代歇尋徙趙六年高帝立兄喜為代王後為縣屬代郡晉

   為代郡治後燕慕容垂建興二年代郡人計謙以郡附劉顯三年燕趙王麟破謙徙其民於龍城遂

   廢代郡水經注祁夷水東北逕代城西盧植言初築此城板幹一夜自移於此故代西南五十里大

   澤中營城自護結葦為九門於是就以為治城周匝而不方周四十七里開九門更名其故城曰東

   城金史地理志靈仙縣有代王城明統志代王城在蔚州東二十里 按漢文帝初封代王都晉陽