Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/87

此页尚未校对


   本朝初設把總雍正十二年改設千總其北二十里有大白陽堡即唐媯州之白陽鎭也明成化

  初置堡周三里東北十里又有小白陽堡明宣德五年築周二里有奇 本朝順治八年二堡皆併

  入趙川堡葛峪堡在龍門縣西北八十里北至邊界十五里西北至張家口六十里明宣德

  五年築周四里有奇後設中路參將駐此 本朝改設守備轄趙川鵰鶚二堡其西七里有常峪堡

  又西二十里有青邊口堡皆明宣德中置周三里有奇又西二十里有羊房堡北去邊牆十里與張

  家口接壤明成化元年築周二里有奇 本朝順治八年三堡皆併入葛峪堡榆林驛堡

  在懷來縣東南三十里東至延慶州岔道口二十五里至居庸關五十八里元置榆林驛明初因之

  正統末䈎堡周二里有奇 本朝設把總駐守舊兼設驛丞今裁土木驛堡在懷來縣

  西二十五里西至保安州四十里為往來孔道本名統漠鎭唐初高開道據懷戎時所置後譌為土

  木明永樂初置堡正統末英宗親御六師駐此師潰額森擁之北行堡遂毁嘉靖四十五年就故堡