Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/90

此页尚未校对


  年築周二里有奇門三 本朝𥘉設守備雍正十年改設都司乾隆四年改設千總沙城堡

  在保安州東六十里相近又有二堡相連曰少城中堡東堡其西十里有艮旧屯堡為居民屯聚之

  所人東八里堡在舊保安衛東八里西八里堡在衛西八里礬山堡在保安州東南六十

  里本遼金時礬山故縣明初築礬山堡周三里萬厯七年設兵戍守 本朝設守備於此屬懷來路

  麻峪口堡在保安州南當龍門南口明洪武二十五年築周一里有奇旁有紅站口皆險

  隘之西白馬營在西寕縣東十五里又東一里為東白馬營柳溝營

  慶州東明萬厯中築城周二里有奇門三神道溝鎭在蔚州東南一百里路通廣昌縣明

  萬厯三十八年置巡司今裁長安鎭在蔚州東北七十里地雖平坦為諸𨵿隘之𬓛喉舊

  設巡司今裁宏陽鎭在延慶州西南唐武德六年高開道以所部宏陽統漠二鎮來降即

  此舊志宏陽鎮在州西南三十里統漠即土木驛也三馬房在西寕縣東城東十五里又四