Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/120

此页尚未校对


 旌之居喪廬墓者有北京張洪範興中石抺昌齡︹明︺呉澄興州人洪武末以功累官指揮

 僉事燕兵起隨駕克懷來等城卒贈梁國公諡莊勇

 ︹本朝︺馬瑢承德人㓜穎敏弱冠以文章名乾隆庚子舉於鄉及門數十人各有所得平生不尚

 浮譽務以明體達用為立教之本承德之有科名葢自瑢始康文英承德人樂善不吝嘗

 捐田立義冢俾客死及無力瘞埋者無露骴其他舉𩔖是者無不樂為之趙可立承德人乾

 隆六年百有二𡻕恭值  高宗純皇帝巡幸塞外扶兒迎謁道左尚能道前朝事  賜御

 製七言絶句詩一首楊珍豐寕人每𡻕歉煮糜粥施綿褌老而不倦鄉鄰義之王宏信

 承德人由行伍任河屯協守備嘉慶三年隨征川匪以功進遊擊一日探賊遇伏困垓中宏信往來

 衝突賊復大至馬躓弗得起力竭被害事  聞廕卹如例入祀昭忠祠黄益慶

 人任八溝營暖泉外委嘉慶三年隨征川匪於大鵬寨擊賊陣亡事  聞廕卹如例同時死難