Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/94

此页尚未校对


   國春秋前燕錄晉咸康七年正月慕容皝使陽𥙿等築龍城構門闕宫殿廟園八年七月皝營龍城

   龍殿建元十年十月復大起龍城宫闕永和元年二月有黒龍白龍各一見於龍山皝親率羣寮觀

   之還宫號所居新宫曰和龍宫又曰承乾殿前燕錄慕容皝十四年十月饗羣臣於承乾殿又有新

   昌殿後燕錄慕容盛長樂二年十一月讌羣臣於新昌殿又有承華殿後燕錄慕容𤋮為苻宫起承

   華殿今並無存燕東庠在朝陽縣故龍城内前燕錄慕容皝十三年二月賜大臣子弟為官

   學生者號高門生立東庠於舊宫以行鄉飲之禮每月臨觀考試優劣燕白雀園

   陽縣故龍城内後燕錄慕容盛長樂元年有異雀素身綠首棲翔東園二旬而去改東園為白雀園

   燕龍騰苑在朝陽縣故龍城外後燕錄光始三年五月熙大築龍騰苑廣袤十餘里起景

   雲山於苑内基廣五百步峯高十七丈四年四月於苑起逍遥宫甘露殿連房數百觀閣相交鑿天

   河渠引水入宫又鑿曲光海清濼池其後至建始元年馮跋閉門距守熙夜至龍城攻北門不克退