Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/95

此页尚未校对


   至龍騰苑今無存燕洪光門在朝 陽縣故龍城内 後燕 錄慕容 𤋮光始四年擬 鄴之 鳳

   陽門作洪光門累級 九重建始元年馮跋等為 亂帥衆攻洪光門北燕 錄太平元年高雲為幸臣 所

   殺馮跋登洪光門以觀變今並無存
            前提調官沈兆澐恭纂輯

            提調官王廣䕃恭覆輯

            校對官潘 斌恭 校

            校對官李孚忠恭覆校