Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-015.djvu/34

此页尚未校对


  駐守今設千總㵎河營在豐潤縣南海濱有把總駐守屬玉田營韓城堡在豐潤縣

  南五十里金史玉田縣有韓城堡崖兒口在豐潤縣東北山下又縣西有馬家窩俱設巡

  司明洪武中裁越支鹽場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)在豐潤縣南一百里東接濟氏西北至斗沽接寶坻縣蘆臺場

  廣袤二百四十里遵化驛在州治西門外明崇禎二年 本朝復移置州治東又石門

  驛在州東六十里明洪武中置 本朝乾隆二年栽 按玊田縣西關舊有陽樊驛明嘉靖中置豐

  潤縣南門外舊有義豐驛明洪武中置嘉靖二年移置縣東三十里今並廢

 ︹津梁︺梨河橋在州南六十里元中統中建今河漸北徙橋亦就圯五里橋在州西三

  里明景泰閒建亮水橋在玉田縣東三十里兩家店之東當雙城河下流兩岸陡削中多淤

  泥舊建木橋以渡 本朝順治年間改建石橋永濟橋在玊田縣東南四十里草橋屯邑人

  王詔豐臺橋在玉田縣西南一百里橋東屬豐潤橋西屬寶坻有管河主簿駐此