Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-015.djvu/64

此页尚未校对


  置易縣仍為州治十年屬大都路二十三年屬保

  定路明初省縣入州屬保定府

 本朝雍正十一年升為直隸州以保定府之淶水縣

  及山西之廣昌縣來屬領縣二

  淶水縣在州東北四十里東西距三十八里南北距六十八里東至順天府涿州界十八里

  西至本州界二十里南至保定府定興縣界十八里北至順天府房山縣界五十里東南至保定府

  新城縣界二十里西南至本州治四十里東北至房山縣界二十里西北至宣化府蔚州界三百里

  漢置逎縣屬𣵠郡後漢因之晉屬范陽國後魏屬范陽郡周大象二年省入涿縣隋開皇初改置范

  陽縣於此六年改曰固安八年廢⺊年又於此置永陽縣十八年始改曰涞水屬上杏郡唐屬易州

  五代因之宋太平興國六年省入易縣遼復置金元明因之 本朝初與州俱屬保定府雍正十一