Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/47

此页尚未校对


  至修文館學士撰古文紀年新傳數十篇杜景佺武邑人性嚴正舉明經累遷司刑丞與徐

  有功來俊臣侯思止專治詔獄時稱遇徐杜者生來侯者死延載元年同鳳閣鸞臺平章事武后嘗

  季秋出梨花示宰相以為祥衆賀景佺獨曰陰陽不相奪倫瀆則為災今草木黄落而木復華瀆陰

  陽也臣位宰相助天治物而不和是臣之咎后曰真宰相後出為并州長史蘇安恒

  人明周官春秋左氏學武后末年太子雖還東宫政事一不與大臣畏禍無敢言安恒投匭上書勸

  后傳位后召見厚慰遣之明年復諌曰今太子年德巳盛尚貪有大寶忘母子之恩何顔面見唐家

  宗廟大帝陵寢書聞不報魏元忠為張易之兄弟所搆安恒獨申救易之等大怒遣刺客邀殺之賴

  桓彥範營解乃免神龍初為人所讒死獄中睿宗立贈諫議大夫︹宋︺荆罕儒信都人建

  隆初為晉州兵馬鈐轄與楊鈞戰死罕儒輕財好施在泰州時有供奉官張奉珪自言後唐張承業

  之子罕儒厚加禮待遺錢五十萬米千斛雖不知書好禮接儒士常欲削平太原志未果而及於敗