Page:Sibu Congkan Xubian115-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-017.djvu/12

此页尚未校对


  省陸澤入之屬河北西路金曰深州屬河北東路

  元初屬河間府太宗十年改屬真定路明洪武初

  以州治靜安縣省入屬真定府

 本朝初因之雍正二年升為直隸州領縣三

 武强縣在州東五十里東西距四十二里南北距四十八里東至河間府交河縣界三十里

  西至州界十二里南至冀州武邑縣界八里北至饒陽縣界四十里東南至武邑縣界十二里西南

  至冀州衡水縣界十八里東北至河間府獻縣界三十五里西北至州界十五里漢置武隧縣屬河

  間國後漢曰武遂改屬安平國晉初因之後又分置武强縣俱屬武邑郡後魏皇始二年移武邑郡

  治武强神光二年省武强太和十八年復置北齊廢郡併武遂縣入武强隋屬信都郡唐武徳四年

  屬冀州貞𮗚元年改屬深州十七年屬冀州先天二年又屬深州開元二年復屬冀州永奉初仍屬