Page:Sibu Congkan Xubian115-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-017.djvu/13

此页尚未校对


  深州唐未還屬冀州五代周又屬深州宋金因之元初於縣置東武州太宗六年州廢還屬深州十

  一年改屬祁州中統二年改屬晉州明因之 本朝初屬正定府雍正二年改屬深州饒陽

  縣在州東北六十里東西距五十里南北距五十里東至河間府獻縣界三十里西至安平縣界

  二十里南至州界三十里北至河間府肅寕縣界二十里東南至武强縣治六十里西南至州界二

  十五里東北至河間府河間縣治九十里西北至保定府蠡縣治七十里本戰國趙饒邑漢置饒陽

  縣屬𣵠郡後漢屬安平國晉屬博陵國後魏屬博陵郡隋開皇三年屬定州十六年屬深州大業初

  改屬河間郡唐武德四年移深州治此貞觀十七年州廢屬瀛州先天二年仍屬深州五代宋金因

  之元改屬晉州明因之 本朝初屬正定府雍正二年改屬深州安平縣在州北五十里

  東西距五十里南北距三十五里東至饒陽縣界十七里西至定州深澤縣界三十三里南至州界

  十里北至保定府蠡縣界二十五里東南至武强縣治九十里西南至保定府束鹿縣治九十里東