Page:Sibu Congkan Xubian115-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-017.djvu/17

此页尚未校对


  衡水縣入漳成化八年改由晉州南入寕晉泊正德十三年紫城口淤分為二股二仍南入寕晉一

  東由鴉兒河逕州城南既而二股併流東行由束鹿逕州界至武强小范店會清河後復自束鹿徒

  由州北至武强北壞獻縣隄未㡬復移逕州南東北入獻縣嘉靖三十七年又徙饒陽隆慶三年

  決束鹿泛溢州界為害尤甚萬厯中又北徙田州北出饒陽縣界三十五年又南徙逕州城南四十

  五年復移城北天啟後漸徙而南 本朝順治二年由束鹿南厯冀州入漳而州境遂無水患康熙

  五年復自束鹿分道決入州境清水河鴉兒河亦名丫兒河在州南二十里自束鹿縣流

  入下流過獻縣南合於胡慮河春冬則涸雨潦則盈舊志河在滹沱衡漳間蓋支流兩分合而為河

  因名丫兒又有龍治河在州東南五十里亦滹沱支流東逕武强縣南入漳胡盧河

  東南即滹沱漳淦之會流自冀州衡水縣流入州界又東北逕武邑縣北武强縣南又東北入河間

  府阜城縣界又名清水河本漳水故道也水經注衡漳水自桃縣又北逕鄔縣故城東又東北逕下