Page:Sibu Congkan Xubian115-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-017.djvu/65

此页尚未校对


  山國地後屬趙秦為鉅鹿郡地漢高帝置中山郡

  景帝三年改中山國治盧奴縣屬冀州後漢及晉

  因之太元八年後燕慕容垂都此置中山尹後魏

  為中山郡皇始二年於郡置安州天興三年改曰

  定州高齊改州治盧奴縣曰安喜後周置定州總

  管府領鮮虞郡隋開皇初復廢郡為州大業三年

  改定州曰博陵郡九年又改高陽郡唐武德四年

  仍曰定州并置總管府舊唐書地理志武德六年升為大總管府七年改都

  督府貞觀五年府廢天寶初復曰博陵郡乾元初復曰定州

  屬河北道建中四年置義武軍節度使舊唐書地理志定州