Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/110

此頁尚未校對


尊號曰

覆育列國英明皇帝以

  興京為都城

太宗文皇帝天聰八年改稱

  興京

世祖章皇帝順治五年

太祖高皇帝配

天南郊推本孝思追尊

四祖以赫圖阿拉為興業之地設城守尉等官守之乾隆

   二十八年以錦州理事通判移駐