Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/17

此页尚未校对


  孔安國以為東北據海西南距岱此則青州之地東跨海矣其界蓋從岱山東厯密州東北經海曲

  萊州越海分遼東樂浪三韓之地西抵遼水也舜分冀州東北為幽州

  集傳舜分冀東北醫無閭之地為幽州青州東北為營州通典鄭康成云舜以

  青州越海分置營州其遼東之地宜禹貢青之域也夏省幽營并為冀州之

  域商為幽州營州周初為幽州時肅愼國在其東

  北朝鮮國在其東南實兼冀營二州地同為幽州

  境戰國時遼河左右屬燕秦置遼東遼西二郡漢

  初因之屬幽州武帝元封四年拓朝鮮地増置眞

  番臨屯元菟樂浪四郡昭帝始元五年省眞番臨

  屯入元菟樂浪郡其東為高句驪後漢書高句驪在遼東之東千