Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/67

此页尚未校对


  副都統一員康熙十年以寕古塔副都統駐吉林十五年復移駐寕古塔是

  年増設吉林副都統三十一年移駐白都訥雍正三年復設吉林副都統協領九員

  舊設滿洲八員雍正十年増設二員乾隆五年移駐打牲烏拉一員三十年裁打牲烏拉一員

  改設𫎇古一員鳥槍營𠫭領一員 佐領五十六員

  十年由寕古塔移駐十一員復増設滿州十二員十六年増設滿洲二十六員二十九年移駐

  黑龍江二十一員増設滿洲五員錫伯漢軍二員三十一年増設滿洲六員錫伯十六員巴勒

  瑚八員三十八年増設滿州一員裁錫伯十六雍正四年裁巴勒瑚一員増設陳漢軍一員

  六年移駐伊屯二員十年增設滿洲十員乾隆元年増設烏搶營八員五年移駐打牲烏拉滿

  洲十防禦二十二員舊設滿洲八員康熙十三年増設十五員二十年分

  駐伊屯等四邊門四員二十九年移駐黑龍江十三員増設滿洲錫伯十四員雍正十年増設