Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/73

此页尚未校对


  伊屯等處邊門防禦四員伊屯克爾素布爾德庫蘇巴爾罕法特哈各一

  員均隸吉林將軍管轄

   黑龍江

  黑龍江將軍一員舊駐黑龍江城康熙二十九年移駐墨爾根城三十八年移駐

  齊齊哈爾城副都統一員康熙三十七年墨爾根城移駐協領八

  員舊設三員康熙三十一年設一員三十四年増設四員佐領四十員

  滿洲十六員康熙二十八年増設漢軍二員三十年増設索倫達呼爾十六員三十一年增設

  漢軍二員三十三年増設巴勒瑚四員防禦八員滿驍騎校四十

  員増設與佐領同火器營㕘領一員 水師營總管一

  員 四品官二員 六品官二員 管轄造船